Основний Закон держави
Головна Основний Закон держави

День Конституції України     відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни. Навряд чи варто нагадувати, що значить для української нації наявність власної незалежної держави. До цього народ прагнув багато сотень років, саме тому день Конституції України має особливе історичне та почесне значення.

Процес створення Конституції в Україні був довгий і тернистий. Починаючи з Конституції Пилипа Орлика 1710 року і закінчуючи 28 червня 1996 року, коли Основний Закон був прийнятий, – таким був нелегкий шлях цього великого документа.

Міцна держава, справедливее суспільство, гідне життя – це все те, що відповідає високим принципам нашої Конституції. Досягти їх можливо лише завдяки самовідданій, наполегливій праці кожного із нас. Праці, яка потребує великої відповідальності, усвідомлення важливості Основного Закону та неухильного дотримання його положень. А ще – віри в успіх і майбутнє України, в якому вона бачиться розвинутою, квітучою, демократичною державою вільних заможних громадян, рівною серед рівних у світовому співтоваристві.

Пропонуємо вашій увазі бібліографічний покажчик літератури:

1435320697_1

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами та доповненнями. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2009. – 48 с.

unnamed (1)

Годованець В. Ф.   Конституційне право України: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2000. — 216 с.

У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї та її охорони.Для студентів і всіх, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

1

Кампо, В. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки) /В. Кампо. – К.: Зелений пес, 2019. – 172 с.

Книжка більш наукова, ніж популярна. Вона обов’язково потрібна для викладачів, студентів-аспірантів вишів і для більш широкого кола політично й соціально просунутих громадян. На щастя, їх стає дедалі більше, особливо після прочитання такої книжки. Бо вона й науково, і популярно озброює наш народ знаннями про те, як перетворюватись з електорату на Людей!.. Конституційна грамотність, яку розвиває автор книги, – це основа, базис, без якого українці не зможуть надалі розвиватися, наскільки б патріотичними не були їхні гасла. Тільки з усвідомленням цієї тези, зокрема з боку влади та звичайних громадян, в Україні почнеться побудова повноцінного громадянського суспільства, здатного відокремити справжнє від оманливого. Це – книга, обов’язкова для прочитання не тільки правникам, а й політологам, соціологам і всім, хто цікавиться розвитком демократії в постмайданній Україні. Автор зумів показати складні взаємовпливи політичного процесу й конституційної реформи в буремні часи 2014-2018 років.

321400_30154355

Олійник, А.   Актуальні проблеми Конституційного права України: підручник /А. Олійник. – К.: Центр навч. літ., 2017. – 554 с.

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим. Розрахований на студентів-магістрів юридичної спеціальності, аспірантів, докторантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями актуальних проблем конституційного права України.

 konstituciyno-pravoviy-mehanizm-zabezpechennya-osnovnih-850198-main-1000x1000

Олійник, А.   Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина України /А. Олійник. – К.: Алерта, 2008. – 472 с.

Досліджуються теоретико-методологічні основи права особи на свободу, її генезис, зміст кожної окремо взятої конституційної свободи та загальний меха нізм їх забезпечення. Розглянуто нормативно-правове регулювання конститу ційних свобод людини і громадянина в Україні та місце і роль діяльності консти туційних органів у механізмі забезпечення названих свобод.

osnovi-istori-i-teori-derzhavi-ta-prava-navchalbniy-851386-main-1000x1000

Олійник, А.   Основи історії і теорії держави та права: навч. посіб. /А. Олійник. – К.: Центр навч. літ., 2017. – 200 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії і історії держави та права як юридичної науки і навчальної дисципліни, закономірності виникнення держави і права, основи держави, основи права, основи правової поведінки і юридичної відповідальності, основи законності і правопорядку, основи правового регулювання та його механізму. Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства в системі Міністерства освіти і науки України та студентів, викладачів, аспірантів і докторантів, вчителів загальноосвітніх шкіл та усіх тих, хто цікавиться основами правознавства.

prava-svobodi-ta-obov-yazki-lyudini-i-gromadyanina-v-850311-main-1000x1000

Олійник, А.   Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: підручник /А. Олійник. – К.: Алерта., 2008. – 350 с.

Серед інших проблем, які вирішує народ України, однією із найгостріших є проблема здійснення прав людини та громадянина. Для того щоб у повному обсязі реалізувати права, свободи та обов’язки людини і громадянина, необхідно їх знати. Дослідження та вивчення прав, свобод та обов’язків людини і є предметом цього підручника.

завантаження 2

“Пакти і Конституції” Української козацької держави : до 300-річчя укладення / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. арх., м. Київ; [відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. – Вид. факс. – Львів: Світ, 2011. – 440 c.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорізького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом – з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико – правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься грунтовний історико – юридичний аналіз джерела.

Розраховано на науковців, викладачів, студентську та учнівську аудиторію, громадський загал.

unnamed

Скрипнюк О. В.   Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України. — К.: Академія правових наук України, 2005. — 168 с.

Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку. У праці аналізуються основні етапи дослідження функцій Конституції, тенденції щодо їх визначення та закріплення головних інститутів їх забезпечення в процесі розробки Основного Закону України, його значення як фактора демократизації суспільного життя та державної влади. Розкривається специфіка проходження конституційного процесу в Україні, його вплив на функціонування суспільно-правового середовища, особливості реалізації функцій конституції в авторитарних державах, їх взаємозв’язок у процесі втілення конституційних норм та положень у демократичних країнах, основні проблеми їх реалізації в сучасній Україні у контексті забезпечення функціонування Конституції в процесі державотворення, розвиток законодавчої системи як практичної реалізації її функції тощо.

Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів та факультетів, юристів та політологів, працівників органів державної влади та управління, політиків, всіх тих, хто цікавиться конституційною проблематикою.

завантаження

Томенко М.  В. Історія української Конституції: навч. посіб. — К. : Освіта, 2009. — 192 с.

У книзі вперше зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), “Начерки Конституції” Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон “Самостійної України” (1905 р.). Конституцію УНР (1918 р.). Конституцію Отто Ейхель-мана (1920-21 рр.) та інші єднає ідея державної незалежності України.
Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей – все це стане в пригоді у сучасних пошуках шляхів розбудови Української демократичної держави.
Для вчителів, науковців, політиків та широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями вітчизняної історії та політології.

завантаження (1)

Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи / За ред. Г.В. Щокін, М.В. Попович, М.М. Карамзін та ін. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

Досліджено актуальні проблеми розбудови незалежної України. Висвітлено історичні особливості походження слов’ян, генезис українського народу, ретроспективу державного та економічного будівництва в Україні, а також її ресурсний потенціал на сучасному етапі. Значну увагу приділено аналізу проблем формування нових ціннісних орієнтацій українського суспільства, перспектив соціально-економічного розвитку, становлення демократичного типу державності та політичної системи, удосконалення соціального управління за умов прогресивних перетворень у країні на зламі тисячоліть.

Давнешенько откапывал данную публикацию. Отыскал на выше расположенном проекте. Премногое спасибо

2020-07-30 13:16:16 Кристина

Данная статья произвела на меня лично яркое впечатление. Поделюсь наверняка с знакомыми

2020-07-29 21:27:37 Галина

Все это самое лучшее, собственно что можно конечно было повстречать по представленной тематике. Покорнейше благодарю

2020-07-29 11:05:35 Иван

Бесконечно современная информация. Стоит пораскинуть умом.

2020-07-28 22:39:44 Александра

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *