“Людина і довкілля: сучасний аспект”
Головна “Людина і довкілля: сучасний аспект”

Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі.

Святкування цього Дня розраховане на те, щоб привнести людський фактор у питання охорони навколишнього середовища, дати народам світу можливість активно сприяти стійкому й справедливому розвитку,  розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громади, а також роз’яснити корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було більш безпечне й благополучне майбутнє.

Давайте пам’ятати, що ми всі живемо на одній планеті і забруднюючи природу ми шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам.  Кожен для себе повинен знайти шляхи, для покращання навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим, і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.

До цього дня сектор каталогів Центральної бібліотеки ім. М. Петренка підготував рекомендаційний покажчик літератури “Людина і довкілля: сучасний аспект”, який стане в нагоді студентам, учням та всім небайдужим до проблем охорони навколишнього середовища.

328259_30144279

Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 290,[1] с. – Бібліогр. : с. 265-267.

У книзі розглянуті проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

0419245

Джигирей, В. С.  Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

ab8785dd-2ab2-4ccf-bb36-062236935f117489

Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінол. слов.-довід. / І. І. Дуднікова. – Київ : Вища шк., 2005. – 248 с.

Наведено основні значення термінів і понять із різних розділів екології і безпеки життєдіяльності людини, найважливіші відомості про біосферу Землі, її структуру, взаємозв’язок людини і природи, охорону навколишнього середовища. Висвітлено поняття структури і функцій різних екосистем, характер і наслідки впливу господарської діяльності людини на природу.

завантаження

Зубик, С. В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навч. посіб. / С. В. Зубик. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 400 с.

У посібнику наведені основні джерела забруднення навколишнього середовища, детально розглянуто техногенне навантаження на навколишнє середовище, визначено ступінь ураженості людини внаслідок її господарської діяльності.

завантаження (1)

Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – Київ : АКАДЕМІЯ, 2006. – 360 с. – (Альма-матер).

У підручнику розглянуто моіторинг довкілля як самостійну і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом, об’єктом і методами дослідження. З урахуванням сучасних потреб і тенденції до глобальної екологізації людського світогляду у ньому узагальнено і систематизовано теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань.

unnamed

Клименко, М. О. Екологія міських систем : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 294 с. 

Підручник містить поняття ланшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ланшафтом території.  Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з еколгії міських систем, приклади тестової програми.

974fafd58b64204fa1546dbaabea684e

Левківський, С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підруч. для студентів ВНЗ / С. С. Левківський, М. М. Падун. – Київ : Либідь, 2006. – 280 с. 

У підручнику подано відомості про водні ресурси і водний баланс, сформульовано головні принципи і показники використання й охорони водних ресурсів. Висвітлюються питання обліку  та планування використання водних ресурсів, водогосподарського районування, прогнозування та моделювання у водному господарстві, формування і функціонування водогосподарських комплексів і систем, їх техніко-економічного обгрунтування.

430143_89877969

Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. для студентів ВНЗ / за ред. В. І. Лаврика. – Київ : АКАДЕМІЯ, 2010. – 400 с. – (Альма-матер). 

Розкриті у підручнику математичні та імітаційні методи моделювання і прогнозування конкретизують розуміння  усього, що відбувається і може відбутися у водних системах, атмосфері, грунтах, рослинному середовищі, наслідків людського втручання в них, прагматизує оцінки і висновки, допомагає знаходити оптимальні технічні, технологічні, організаційні природоохоронні рішення.

07

Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи : слов.-довід. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. – Київ : Знання, 2007. – 624 с.

Пропонована книга — найбільш повний словник-довідник термінів і понять у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі  подається науково обгрунтоване тлумачення загальної наукової термінології. Видання має академічний характер.

0462209

Плахтій, Д. П. Екологія : основні терміни, поняття та означення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. П. Плахтій, О. С. Чинчик, С. В. Кобринська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с.

У навчальному  посібнику  викладено основні терміни і поняття, що  використовуються в екологічних дисциплінах, таких як загальна екологія, ланшафтна екологія, екологія людини та інших.

3

Потіш, Л. А. Екологія : навч. посіб. / Л. А. Потіш. – Київ : Знання, 2008. – 272 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Навчальний посібник розкриває базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію.

file_505

Сухарев, С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 394 с

Навчальний посібник призначений для студентів як екологічних, так і неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. В навчальному посібнику розкрито теоретичні основи та методологію охорони довкілля, його значення у сучасному світі. Показані практичні напрямки вирішення ряду сучасних екологічних проблем, розглянуто систему екологічної безпеки.

ekologiya-cover-textbookcomua

Юрченко, Л. І. Екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Юрченко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 304 с.

Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки.

Osnovi_prirodoznavstva_Priroda_Ykraini

Яришева, Н. Ф. Основи природознавства : природа України : навч. посіб. / Н. Ф. Яришева. – Київ : Вища шк., 1995. – 335 с. : іл.

Подаються відомості про природні умови, рослинний і тваринний світ України відповідно до специфіки використання зазначеного матеріалу у навчально- виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *